خدمات

۱ – فروش انواع یخچال های صنعتی و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
۲ – تعمیرات یخچال صنعتی و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
۳ – نصب سردخانه
۴ – فروش عمده یخچال صنعتی و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
۵ – انواع راه اندازی
۶ – نصب سردخانه
۷ – مشاوره در خرید و فروش